Cina con Gao Xingjian

Tappa del Book Tour in Cina, con 'La montagna dell'anima' di Gao Xingjian.